V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (tzv. GDPR) ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“), vydalo Bytové družstvo Dubrovnická 1053/5 "Zásady zpracování osobních údajů".

Nejdůležitější změny

Družstvům se v obchodním zákoníku věnovalo čtyřicet paragrafů. Právní úprava družstev v zákoně o obchodních korporacích je však zahrnuta ve 221 paragrafech.
Nově bude muset mít družstvo alespoň tři členy bez rozlišení, zda se jedná o fyzické, nebo právnické osoby. Dosud musí mít družstvo nejméně pět členů, respektive dvě právnické osoby.


Družstvo již nebude muset určovat ve svých stanovách zapisovaný základní kapitál, protože nová právní úprava takový pojem nezná. Tento údaj tedy nebude muset zapisovat ani do obchodního rejstříku.
Družstvo již nebude mít povinnost zřizovat nedělitelný nebo jiný rezervní fond, protože nová právní úprava nedělitelný fond nezná.
Nově se zavádí pojem družstevní podíl. Nebudou se tedy převádět členská práva a povinnosti ani se nebude dědit členský podíl. Převádět nebo dědit se tak bude členství jako celek, tedy celková majetková a nemajetková podstata. Ta se nově bude nazývat družstevní podíl.
Zákon o obchodních korporacích nově umožní poskytnout družstevní podíl do zástavy. U bytového družstva však bude možné zastavení družstevního podílu podmínit, nebo dokonce vyloučit.
Zásadní změna se bude týkat společného členství manželů v bytovém družstvu. Nově bude společné členství vznikat v případě, kdy bude družstevní podíl ve společném jmění manželů. To bude upravovat ustanovení nového občanského zákoníku o manželském majetkovém právu.
Nový občanský zákoník už nebude obsahovat zvláštní ustanovení, která by se týkala nájmu družstevního bytu. Nájem a ustanovení o nájemném upravuje zákon o obchodních korporacích. Zároveň se zvýší úloha stanov bytových družstev ve věci práv a povinností z nájmu družstevního bytu.

Bytové družstvo Dubrovnická
Dubrovnická 1053/5
150 00 Praha 5 - Košíře
IČO: 27916138     Bankovní spojení -150435309/0800
ID datové schránky: pvc2aij