V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (tzv. GDPR) ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“), vydalo Bytové družstvo Dubrovnická 1053/5 "Zásady zpracování osobních údajů".

Nové ohlašovací povinnosti všech příjemců služeb

Od 1.7.2020 jsou podle zákona č. 67/2013 Sb., Zákona o službách, osobami rozhodnými pro rozúčtování služeb kromě

  • nájemce bytu a osob, u kterých lze mít za to, že s ním budou žít v bytě po dobu delší než 2 měsíce v průběhu zúčtovacího období, nebo
  • vlastníka jednotky, pokud jednotku nepřenechal do užívání a osob, u kterých lze mít za to, že s ním budou žít v jednotce po dobu delší než 2 měsíce v průběhu zúčtovacího období, nebo
  • nově také osoby, u nichž lze mít za to, že mohou užívat byt, je-li užíván k jinému účelu než k zajištění bytových potřeb (např. ubytování) po dobu v souhrnu přesahující 2 měsíce v průběhu zúčtovacího období (poznámka – jedná se o souhrnný údaj všech osob za kalendářní rok, tj. časový limit není stanoven pro každou konkrétní jednu osobu).

Změnu v počtu osob rozhodných pro rozúčtování je nutno oznámit písemně a bez zbytečného odkladu. V opačném případě se jedná o porušení povinnosti s nepeněžitým plněním se sankcí 50 Kč za každý den prodlení.  

Bytové družstvo Dubrovnická
Dubrovnická 1053/5
150 00 Praha 5 - Košíře
IČO: 27916138     Bankovní spojení -150435309/0800
ID datové schránky: pvc2aij